Tevas - Byggherre

Byggherre

 


 

Design./Skisse/Forprosj. fasen

 • Tevas deltar i Design./Skisse/Forprosj. fasen med egen avtale mot byggherre
 • Tevas bidrar med sin kompetanse i utvikling av prosjekt med høye energi og/eller miljøambisjoner
 • Tevas fremkommer med budsjettpris eller tilbud på utviklet løsning
 • Tevas bistår i avklaringer rundt størrelse og plassering av teknisk utstyr (sjakter/teknisk rom/føringsveier) i forhold til ambisjonsnivå for byggherre eller leietaker
 • Tevas kan inngå utviklingsavtale, og omfang av bistand avgjør størrelsen på honorar
 • Tevas innhenter ekstra kompetanse fra sine samarbeidspartnere/eiere samt leverandører ved behov
 • Tevas kan påta seg Akkreditert profesjonell (AP) ansvaret i et Breeam-Nor miljømerket nybygg

 

Detaljprosj

 • Tevas har med egne rådgivere i detaljprosjektering
 • Tevas sørger for at det prosjekterers i henhold til avtalt tilbud
 • Tevas tar ansvar for alle de tekniske fagene og koordinerer disse slik at de fungerer i henhold til ønske, og med gode energi- og miljøkvaliteter
 • Tevas samarbeider med totalentreprenør om fremdrift og koordinering
 • Tevas følger opp beslutnings- og fremdriftsplan og sørger for å fremskaffe underlag for avgjørelser samt sørger for utarbeidelse av tegnings- og prosjekteringsunderlag.
 • Ved behov for dokumentasjon av løsninger (Breeam-nor) koordinerer Tevas de tekniske fagene

Tevas sørger for at prosjekteringen gjøres slik at de integrerte tekniske bygningsinstallasjonene (ITB) er ivaretatt og gir optimalisert drift

 

Bygging

 • Tevas tar ansvar for oppføring/bygging av tekniske anlegg og koordinerer tekniske underentreprenører
 • Tevas stiller med prosjektleder og tekniske byggeplassleder som følger byggeprosjektet
 • Ved miljømerking etter Breeam-nor følger Tevas opp at dokumentasjon av installert teknisk utstyr blir fremlagt
 • Tevas følger opp tekniske installasjoner slik at ITB er ivaretatt
 • Tevas koordinerer fremdrift med totalentreprenør

 

Ferdigstillelse/overlevering

 • Ved overlevering skal byggets tekniske anlegg/utstyr være testet og igangkjørt, Tevas koordinerer dette og fremlegger dokumentasjon på at dette er utført
 • Tevas lager plan for oppstart og opplæring av teknisk driftspersonell
 • Tevas lager samlet FDV for alle tekniske fag