Bygningsmeldingen – Gode bygg for et bedre samfunn

Forfatter: Ingunn Gjermundnes

Den 15. juni la Regjeringen fram Bygningsmeldingen. «Regjeringa vil leggje til rette for energieffektive bygg med god kvalitet. Samstundes skal byggjereglane bli enklare. Ein skal bruke mindre tid, pengar og papir på byråkrati» sier statsråd Liv Signe Navarsete.

Dette er den første meldinga om bygningspolitikk som er lagd fram for Stortinget, og meldinga omhandler ikke alle de bygningspolitiske feltene i detalj. Meldinga er rettet mest mot de områder Regjeringa melder om endra eller ny politikk.

I Bygningsmeldingen fremhever Regjeringa særlig fire satsingsområder, disse områdene er:

  • Bedre kvaliteter i bygg og mer fokus på kostnadseffektivitet og produktivitet
  • Mer energieffektive bygg – med tiltak både for nybygg og for eksisterende bygningsmasse
  • Forenkling av byggesaksprosessen, slik at alle involverte parter får redusert tidsbruk og lavere kostnader
  • Kunnskapsløft for byggesektoren som er retta både mot utdanning, mot forskning og innovasjon og mot bedre formidling av relevantkunnskap

For eksisterende bygg er det særlig informa­sjon, kompetanse og økonomiske virkemiddel som er aktuelt for å få til mer energieffektivise­ring. Nye bygninger vil som skissert i Klimameldingen få strengere krav i byggetekniskforskrifter som legger opp passivhus innen 2015 og nesten nullhus innen 2020.

I tillegg vil regjeringa innføre komponentkrav for eksisterende bygg og klargjøre hva for byggearbeid og bygningsdeler disse krava skal gjelde for. Kunnskap og kompetanseløft blir i fokus.

 

Les Bygningsmeldinger er:http://www.regjeringen.no/nb/dep/krd/dok/regpubl/stmeld/2011-2012/meld-st-28-20112012.html?id=685179