Energimerking og Energivurdering

Energimerking av bygninger og Energivurdering av tekniske anlegg er hjemlet i Energiloven kapitel 8. Til dette kapitlet er det utarbeidet en tilhørende forskrift ”Forskrift om energimerking av bygninger og energivurdering av tekniske anlegg”. Både Energiloven kap. 8 og forskriften trådte i kraft 1. jan. 2010. Fra 1. juli i år blir energimerking obligatorisk for nybygg og for alle som skal selge eller leie ut boliger eller yrkesbygg.

Energimerking av bygninger

Energimerking er obligatorisk for alle yrkesbygg (og boliger) som skal selge eller leie ut. Alle yrkesbygg over 1.000 m² skal ha synlig energiattest. Det er eier av bygget som har ansvaret for å gjennomføre energimerkingen. For yrkesbygg stilles det krav om at vedkommende som har ansvaret for energimerkingen har bygningsteknisk- og energifaglig ingeniørkompetanse på bachelornivå og minimum to års praksis fra energiberegninger for bygninger med tekniske anlegg.

v

Hvis bygningen markedsføres for salg eller utleie så skal det komme frem hvilken karakter bygget har. Er du kjøper eller leietaker må/bør du kreve å få se energiattesten. Attesten kan samtidig gi en indikasjon på hvilken byggteknisk tilstand bygget har.

Energimerket viser bygningens energistandard, og er beregnet uavhengig av hvordan bygget brukes. Det beregnes en teoretisk mengde levert energi. Dette gjøres i henhold til NS3031:2007 med standard verdier for internbelastning og klima. Det er levert energi som ligger til grunn for den skår bygget får på en skala fra A-G, hvor A er best. Merk at karakteren A ikke kan gis uten at det gjennomføres tetthetskontroll av bygningen. I tillegg til karakteren skal Energiattesten inneholder en tiltaksliste, oppvarmingsmerke, oversikt over input data for beregning og for eksisterende yrkesbygg målt energibruk de tre siste årene.

Energiattesten er gyldig i 10 år, men dersom det i løpet av denne tiden utføres tiltak som påvirker energibruken så bør ny energiattest utføres.

Det er Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) som har ansvar for å utstede energiattesten

Energimerking av yrkesbygg skal være gjennomført innen to år etter ikrafttredelsen, det vil si innen 1. jan 2012.

Energivurdering av tekniske anlegg

Det blir krav til regelmessig energivurdering av tekniske anlegg i bygninger. Plikten til kontroll gjelder når det i bygninger er kjeler med fossilt brensel og det oppvarmede bruksareal er over 400 m² eller et klimaanlegg og det oppvarmede bruksarealet er over 500 m².Målet med energivurdering av tekniske anlegg er å stimulere til energieffektivitet gjennom god installasjon, drift og vedlikehold av anleggene.

En energivurdering av tekniske anlegg skal i prinsippet gjennomføres hvert fjerde år, men for kjelanlegg med kapasitet til å dekke oppvarmet bruksareal på over 2000 m² så skal energivurderingen gjennomføres hvert andre år.

For alle kjelanlegg i bygninger med mer enn 400 m² oppvarmet bruksareal må det installeres brenselsmengdemåler. I tillegg må det installeres energimåler på anlegget der mobilt måleutstyr ikke er tilstrekkelig for å måle medgått energi. Merk at både nødvendig energi til å drive anlegget samt produsere varmeenergi eventuelt kjøleenergi i anlegget skal måles.

Det skal utarbeides en rapport etter energivurderingen av tekniske anlegg. NVE har laget en mal for hvordan denne rapporten kan se ut, og den bygger på minimumskrav til innhold gitt i forskriften.

Byggeier plikter å gjennomføre en engangsvurdering av varmeanlegget når den fossile kjelen er mer enn 15 år.

Som for energimerke stilles det krav til kompetanse hos de som skal utføre energivurderingen, nivået varierer avhengig av størrelsen og kompleksiteten på anlegget. En oversikt over kravene finnes i §19 i forskriften.

Energivurdering av tekniske anlegg skal være gjennomført innen to år etter ikrafttredelse av forskriften, det vil si innen 1. jan 2012. For tekniske anlegg som er installert etter 1. jan 2009 skal første energivurdering være gjennomført innen fedet vil si innen 1. jan 2015.

Mer informasjon om energimerking og energivurdering finner du på: www.energimerking.no