Tevas - Total teknisk entreprenør

Entreprenører

Design./Skisse/Forprosj. fasen

 • Tevas kan delta sammen med total entreprenør i utvikling av energi- og miljøprosjekt
 • Tevas kan med basis i funksjonsbeskirvelse gi tilbud på tekniske fag i en totalentreprise
 • Tevas kan bistå i samspill med totalentreprenør eller som tilbyder til totalentreprenør
 • Tevas bidrar med sin kompetanse i utvikling av prosjekt med høye energi og/eller miljøambisjoner
 • Tevas fremkommer med budsjettpris eller tilbud på utviklet løsning
 • Tevas bistår i avklaringer rundt størrelse og plassering av teknisk utstyr (sjakter/teknisk rom/føringsveier) i forhold til ambisjonsnivå for byggherre eller leietaker
 • Tevas kan påta seg Akkreditert profesjonell (AP) ansvaret i et Breeam-Nor miljømerket nybygg

 

Detaljprosj

 • Etter kontrakt med totalentreprenør tar Tevas ansvar for detaljprosjektering av tekniske fag
 • Tevas koordinerer med prosjekterende for totalentreprenør
 • Tevas koordinerer med sine underentreprenører, og får frem et underlag fra RIV/RIE som er i tråd med funksjon og tilbud
 • Tevas tar ansvar for alle de tekniske fagene og koordinerer disse slik at de fungerer i henhold til ønske, og med gode energi- og miljøkvaliteter
 • Tevas samarbeider med totalentreprenør om fremdrift og koordinering
 • Tevas følger opp beslutnings- og fremdriftsplan og sørger for å fremskaffe underlag for avgjørelser samt sørger for utarbeidelse av tegnings- og prosjekteringsunderlag.
 • Ved behov for dokumentasjon av løsninger (Breeam-nor) koordinerer Tevas de tekniske fagene
 • Tevas sørger for at prosjekteringen gjøres slik at de integrerte tekniske bygningsinstallasjonene (ITB) er ivaretatt og gir optimalisert drift

Bygging

 • Tevas stiller med prosjektleder og tekniske byggeplassleder som følger byggeprosjektet og tar ansvar for koordinering av de tekniske fagene opp mot fremdrift fra totalentreprenør
 • Tevas følger opp at tekniske installasjoner blir gjort i tråd med det som er prosjekter
 • Tevas sørger for at de tekniske fagene er ferdig i tråd med fremdrift
 • Totalentreprenør får kontrakt med en part, og Tevas har ansvar for økonomi (faktura) og endringsmeldinger etc.
 • Ved miljømerking etter Breeam-nor følger Tevas opp at dokumentasjon av installert teknisk utstyr blir fremlagt
 • Tevas følger opp tekniske installasjoner slik at ITB er ivaretatt

 

Ferdigstillelse/overlevering

 • Ved overlevering skal byggets tekniske anlegg/utstyr være testet og igangkjørt, Tevas koordinerer dette og fremlegger dokumentasjon på at dette er utført
 • Tevas lager plan for oppstart og opplæring av teknisk driftspersonell
 • Tevas lager samlet FDV for alle tekniske fag