Hvilke kuldemedie skal du velge?

Det er to hovedtyper kuldemedier syntetiske og naturlig.
De syntetiske kuldemediene er kjemikalier som ikke finnes naturlig, men er kjemisk laget.Det finnes tre typer syntetiske kuldemidler; KFK, HKFK og HFK. Lekkasje fra de syntetiske kuldemediene til omgivelsene gir skade på det globale miljøet og fare for nærmiljøet ved høye konsentrasjoner.

De naturlige kuldemediene har ikke ozonnedbrytende effekt, det vil si har lavere negativ miljøeffekt. I utgangspunktet er de naturlige kjølemediene velkjente, og var i bruk før de syntetiske kom på markedet.

 

v

På grunn av den høye miljøbelastningen er det innført flere begrensninger på de syntetiske kuldemediene:

 • Forbud mot KFK i nye anlegg, og forbud mot etterfylling ved eventuell lekkasje.
 • Forbud mot HKFK i nye anlegg. Det er ikke lenger lov å importere, omsette eller etterfylle kulde- og varmepumpeanlegg med ny HKFK fra 01. jan 2010. Er det behov for etterfylling kan det gjøres kun med resirkulert HKFK frem til 01. jan. 2015, etter dette tidspunkt vil det ikke være lov å etterfylle med resirkulert løsning.
 • For å redusere bruken av HFK er det høye miljøgifter på disse kjølemediene i for eksempel Norge og Danmark.

 

Danmark har innført bruksforbud for HFK på enkelte områder. Erfaring viser at Norge følger Danmark etter noen år. I 2007 ble det ellers innført forbud i Danmark mot bruk av kunstige kjølemidler i mengder større enn 10 kg. Resultatet av denne omleggingen er nyutvikling av flere produkter og utstyr som benytter naturlige kuldemedier. Disse produktene er også tilgjengelig utenfor Danmarks grenser. Også EU har vedtatt krav om tiltak for å redusere utslipp av fluorholdige klimagasser. Dette omhandler også de syntetiske kuldemediene inkl HFK. Norge følger etter med avgifter og forbud. Selv om HFK mediene er noe snillere enn KFK og HKFK, så er det et mål på sikt å fase ut alle disse kunstige mediene. I Norge vil en kunne bruke HFK i flere år fremover (jamf. tidsaspektet for utfasing av HKFK), men miljøkostnaden kan gi høye kostnader.

En bør derfor vurdere kjølemaskinger og varmepumper med naturlige kjølemedier ved nyinstallasjon. Kuldeprosessen er i hovedtrekk den samme uavhengig av hvilket medium som benyttes. Type kuldemedium har betydning for:

 • Nødvendige dimensjoner på komponenter (særlig kompressor) og rør
 • Anleggets utforming og oppbygging
 • Anleggets energieffektivitet
 • Tekniske og organisatoriske tiltak for sikre mot fare/skade ved lekkasje
 • Anleggskostnad og driftsutgifter

 

De fleste KFK og HKFK anlegg lar seg bygge om til HFK. En del komponenter må skiftes ut, til og med kompressorer. Det blir en lønnsomhetsvurdering om ikke hele anlegget bør skifte ut. Oppstår det lekkasje i et KFK anlegg kan det ikke fylles på med KFK. Kjølemaskiner med KFK er gamle, og normal levetid er passert. De kan derfor være modne for utskifting uannsett, noe som bør medtas i vurdering knyttet til om en skal installere ny kjølemaskin.

Eksempler på syntetiske kuldemidler:

 • KFK – klorfluorkarbon (R-12)
 • HKFK – Hydroklorfluorkarbon (R-22)
 • HFK – hydrofluorkarboner (R-134a, R404a, R-407a/b/c, R-507)

 

Eksempler på naturlige kjølemidler:

 • Isobutan (R-600A)
 • Propan (R-290)
 • Ammoniakk (NH3) (R-717)
 • Karbondioksid (CO²) (R-744)