IT- like naturlig som vann og varme

Forfatter: Vidar Gamlen (Datametrix)

IT er dessverre ofte ikke med i planleggingsfasen når bygg skal renoveres eller bygges. Dette gir lite fleksibilitet for leietager(ene). Resultatet blir en omfattende infrastruktur som vil være kompleks å operere og lite oversiktlig. Dette fører med seg høye vedlikeholdskostnader og behov for hyppige tekniske oppdateringer. Det er et naturlig ønske fra flere instanser å endre dette mønsteret.

Cisco, en ledende produsent av IT utstyr til private og offentlige bedrifter, har opprettet et rammeverk for hvordan man kan effektivisere tilretteleggingen av en ny infrastruktur til ett nybygg. Dette rammeverket er blitt kalt Cisco Connected Real Estate (CCRE).CCRE legger til rette for integrasjon av IT systemer, forretningsapplikasjoner og byggetekniske løsninger allerede fra planleggingsstadiet til bygget. Ved tidlig å tenke IT infrastruktur som en like naturlig del som vann, kloakk, varme og strøm, kan byggherre, utleier, driftsansvarlig og leietager redusere kostnader og øke byggets verdi. CCRE vil kunne redusere installasjons- og driftskostnadene fordi det etableres et totaloperativt system og ikke mange små systemer som ofte kan opptre som siloløsninger.

For å oppnå en god økonomisk gevinst samtidig som man sparer miljøet og effektiviserer prosessene, vil det være viktig å tilrettelegge for en god og stabil infrastruktur, samt ulike integrasjons muligheter. Det vil være avgjørende med et stabilt og driftssikkert datanettverk. Nettet bør ha ulike kvaliteter som kapasitet til å frakte en rekke ulike tjenester og applikasjoner. Det bør også kunne prioritere trafikk som er kritisk. Samtidig må det være sikret for uønsket innsyn og tap/endring av informasjon som finnes i nettverket. Det er viktig og raskt få klargjort de ulike enhetene som skal knyttes til nettverket. Her vil en mulighet være å kombinere en trådbundet og en trådløs løsning. Det er forventet opp mot 100 milliarder(i dag er det noen milliarder)[1] tilkoblete enheter på nettet il løpet av en 5 – 10 års periode. Denne kraftige økningen av tilkoblete enheter blir ofte benevnt som “The Internet of Things”.

 

Figuren over viser ulike hovedelement for å redusere strømforbruket og få en økt klimagevinst.

 

Man ser også at en konvergens i forhold til klargjøring av enheter til et nettverk gjør de ulike løsningene mer oversiktlige og legger til rette for en mye bedre drifting av nettet. Dette vil gjelde fra et administrativt, så vel som et økonomisk synspunkt. Når data- og telekommunikasjonsløsninger som blant annet videoovervåkning og adgangshåndtering integreres med byggetekniske innretninger, vil en gevinst her være at driften kan sentraliseres for flere bygg. Dette vil videre føre til økt sikkerhet og økonomisk gevinst. En slik intern sentralisering av funksjoner og styring vil kreve at også kommunikasjonen ut fra bygget blir kvalitetssikret på en hensiktsmessig måte. Det vil her være snakk om ulike hastigheter, hvor kabler kommer inn i bygget, hvor stor grad av redundans man skal ha, samt hvilke grøfter og sentraler linjene som er tilkoblet.

Flere av dagens leverandører av ulike byggetekniske løsninger baserer seg på bruken av datanettverket som bærer.  Men det er sjelden tilrettelagt for dette i designet av infrastrukturen for et nybygg. Leverandørene må derfor ofte utvide nettet med produkter som blir plassert på ugunstige steder i bygget (eks. kan en data svitsj bli tilfeldig plassert under en trapp). En annen negativ konsekvens er det ofte blir valgt produkter som ikke ivaretar de overnevnte kvalitets parametere (stabilitet, og ytelse), men i stedet mangler både gode løsninger for administrasjon og sikkerhet. Dette setter selve tjenesten i en utsatt situasjon og kan også gjøre andre tjenester nettet ustabile.

Etter at infrastrukturen har kommet på plass og løsningene knyttet opp i nettverket vil det være naturlig å installere ulike integrasjoner som effektiviserer de eksisterende løsninger.  Et eksempel på en slik tilnærming kan være bruk av HVAC (Heating, Ventilating, and Air Conditioning) for eksempel i møterom. HVAC styres ved hjelp av paneler på en vegg eller fra egne WEB sider.  Et neste steg vil kunne være å integrere denne løsningen med ulike IT løsninger, som mail og kalender (f.eks. Microsoft Exchange). Med dette vil man kunne bestemme temperatur og lufting i ulike møterom etter hvor mange personer som aksepterer en møte invitasjon. Videre kan man gjøre et oppslag mot en værtjeneste (f.eks. yr.no)for å se hvordan været vil bli i dagene fremover. Dermed kan man gjøre ulike innstillinger for temperatur, basert på forventet værutvikling. Dette vil lettere gi riktig temperatur til riktig tidspunkt og være kostnadseffektivt både med tanke på tid og penger. Det vil også virke positivt på eksterne og interne brukere av de ulike rommene og spare bedriften for frustrasjon over for kalde eller varme møterom. Man kan også trekke det så langt å si at det kan spare bedriften for unødvendig sykefravær siden temperaturen da vil være tilpasset både vær og antall personer.

En annen gevinst med en helhetlig infrastruktur for bygget er den fulle oversikten over enheter og strømforbruket på de ulike enhetene. Det vil være lett å få oversikt over status på bestemte tidspunkt, utvikling den siste perioden, tendenser og sammenligning med tidligere perioder. En god implementasjon vil også kunne melde fra om avvik og gi en indikasjon om mulig årsak til dette avviket.


[1] Ifølge professor Michael Nelson, Georgetown University Communication, Culture & Technology.Tidligere direktør for Internet Technology hos IBM, samt rådgiver til Al Gore.