Kan miljøambisjoner redusere CO2-utslippet ?

Forfatter: Ingunn Gjermundnes

Miljøfokus kommer på dagsorden hos stadig flere, og kombinert med teknologiutvikling vil det være behov for å lage seg planer for implementering av miljøstrategier. Statsbygg arbeidet fram et strategi som ble vedtatt høsten 2010. Denne Miljøplanen skal gjelde for de neste 4 årene (2011-2014). De viser til at det skjer så mye på kort tid med hensyn til miljøkrav og utvikling at nye strategier må utarbeides i tråd med denne utviklingen. I tillegg har de laget seg en miljøambisjon som mot 2030.

Statsbygg ønsker som en overordnet ambisjon å være ledende på å planlegge, bygge og forvalte miljøriktige bygg og uteområder. Og de ønsker derfor å gå foran som forbilde og drivende for utviklingen med etablering av miljøstrategi i arbeide med nye og eksisterende bygninger. Statsbygg sine erfaringer kan benyttes av øvrige aktører i arbeidet med miljø.

I miljøplanene har Statsbygg definert fire satsingsområder, og disse er: energibruk, materialbruk, lokalisering av statlige bygg og intern virksomhet. To av punktene (energi- og materialbruk) er områder som Statsbygg allerede har hatt fokus på i mange år, mens de øvrige toer nye områder, og man ønsker da å se på klimaeffekter av plassering av bygg samt miljøoppfølging i egen virksomhet.

Premisser som ligger til grunn for Statsbygg sitt arbeid med miljøstrategier:

  • Statlig virksomhet forutsettes å være karbonnøytral12 i 2030
  • I tillegg til at bygg må være energieffektive, kreves det at bygg i fremtiden produserer en del av energien de bruker (2020)
  • EUs Bygningsenergidirektiv13 vil være premissgivende for Norges politikk på området. Det innebærer bl.a. at alle nye bygg skal være ”nesten nullenergi bygninger”14 i 2020, og at alle offentlige bygg skal være ”nesten nullenergi bygninger” i 2018
  • Begrepet passivhus og passivhusnivå blir stadig oftere brukt av myndighetene. I klimaforliket står det at det skal vurderes å innføre passivhus som forskriftskrav i 2020

Premissene til Statsbygg er knyttet til offentlig virksomhet, private aktører kan selv sette premissene foruten lover og regler som endres. For de fire satsingsområdene har Statsbygg satt opp tiltak som skal gjøres i perioden. Miljørapporten kan du lese her: http://www.statsbygg.no/FilSystem/files/miljo/miljopublikasjoner/Miljostrategi-okt2010.pdf

Et tiltak som går igjen er bruk av www.klimagassregnskap.no som er et beregningsprogram for klimagassutslipp fra byggeprosjekter. Programmet beregner seg fram til et CO2 utslipp i løpet av byggets levetid avhengig av bl.a hvilke energibruk, materialvalg og lokasjon i forhold til offentlig kommunikasjonsmidler. Programmet er web basert, og det koster ingen ting å benytte selve modellen. Betingelsene for bruk er at Statsbygg kan anvende resultatene som du får fram som referansedata i en felles database. Etter aksept av betingelsene og registrering får du tilsendt et brukernavn og passord på den e-posten du oppgir. Fremtidens byer benytter blant annet dette beregningsprogrammet for dokumentasjon av klimagassutslippet.