Klimameldingen er med på å forme fremtiden

Forfatter: Ingunn Gjermundnes

I slutten av april kom klimameldingen ut (St.meld 21), den signaliserer Regjeringens klimapolitikk. Den tar utgangspunkt i at klimaproblemet sammen med fattigdom og sult er en av de største utfordringene i tiden fremover. Også for utvikling av arealer og utbygging vil klimameldingen gi føringer. Innen byggsektoren er det et mål å fase ut bruk av olje til oppvarming. Regjeringen ønsker å øke Enovas tempo med å fase ut oljefyr også i mindre anlegg. I tillegg skal det satses på energieffektivisering. Målet er å redusere energibruken vesentlig innen 2020. I Klimameldingen har Regjeringen gitt følgende tiltak som de vil gjennomføre:

  • Skjerpe energikravene i byggeteknisk forskrift til passivhusnivå i 2015 og nesten nullenerginivå i 2020. Regjeringen vil senere fastsette bestemmelser som definerer passivhusnivå og nesten nullenerginivå. Beslutning om kravnivå gjøres på bakgrunn av utredninger av samfunnsøkonomiske og helsemessige konsekvenser og kompetansen i byggenæringen.
  • Innføre komponentkrav for eksisterende bygg og klargjøre for hvilke byggearbeider og komponenter disse kravene skal gjelde, blant annet ut fra en vurdering av energieffekter og kostnader.
  • Fase ut bruken av oljekjeler i husholdninger og til grunnlast fram mot 2020. Dette skal blant annet kunne skje ved at Enova kan gi tilskudd til husholdninger.
  • Ta sikte på å utvide forbudet mot å installere kjel for fossilt brensel til grunnlast slik at det omfatter alle eksisterende bygg.
  • Sørge for at staten som byggherre og eiendomsbesitter er pådriver i arbeidet med energiomlegging og utfasing av fossile brensler i bygningsmassen.

Dette betyr at både for nye og eksisterende bygninger vil det komme skjerping av krav for å redusere energibruken.

Du kan lese Klimameldingen her: http://www.regjeringen.no/nb/dep/smk/pressesenter/pressemeldinger/2012/offensiv-klimamelding.html?id=679419