Tevas - Breeam Nor

BREEAM-NOR

Miljømerking av bygninger er en frivillig ordning, og i Norge benyttes BREEAM-NOR sine kriterier. Tevas er medlem i Norwegian Green Building Council som er eieren av BREEAM-NOR. Tevas med Teknisk sjef er godkjent BREEAM-NOR Akkreditert Profesjonell (AP), det vil si gjennomført opplæring med eksamen og dokumentert erfaring med CV slik at dersom AP blir engasjert tidlig i prosjektet og følger dette kan man oppnå verdifulle poeng i sertifiseringen. Tevas benytter egen koordinator for oppfølging av de tekniske fag, og sørger for at dokumentasjonen dersom byggherre har engasjert annen AP for å sikre at de tekniske fagene dokumenteres i henhold til kravene i BREEAM-NOR veiledningen.

Miljømerking med BREEAM-NOR har som mål å bidra til økt bærekraft og kvalitet i norske næringsbygg. Dette gjøres ved å øke bevisstheten om hvordan eiere, leietakere og samfunnet kan oppnå:

 • Økt trivsel for byggets brukere, ved å sikre sunne, forutsigbare og velfungerende løsninger
 • Bedre driftsøkonomi, avkastning og verdiøkning
 • Bedre miljø og lavere energiforbruk

 

I BREEAM er det ni områder/kategorier som vurderes:

 1. Ledelse
  Miljøvennlig byggeplassdrift, informasjon, brakkerigg-fasiliteter, tilgjengelighet, entreprenørens innkjøpsrutiner, tekniske driftsstart etc
 1. Energi
  Grad av energieffektivitet utover Teknisk forskriftsstandard samt bruk av alternativ energi avgjør antall poeng
 1. Transport
  Avstand til offentlig kommunikasjon, tilrettelegging for sykkel, el.bil og offentlig transport
 1. Vann
  Grad av vannbesparelse utstyr, lekkasje deteksjon
 1. Areal, Plan og Økologi
  Tomteplassering, artsmangfold, parkering bil, elbil og sykkel etc
 1. Materialer
  Dokumentasjon på miljøvennlige bygningsmaterialer, f.eks. EPD, ansvarlig innkjøp og robuste konstruksjoner
 1. Avfall
  Sortering av avfall for gjenvinning, gode avfallsstasjoner, riktig valg av gulvbelegg
 1. Forurensning
  Løsninger med liten forurensning av farlige stoffer, hindre lekkasje, sikring ved evt. flom, støy minimering og lysforurensing favoriseres
 1. Helse og innemiljø
  Tilrettelegge for godt klima og riktig lysbruk, avskjerming, luftmengder,

Flere av kategoriene påvirkes lite av tekniske fag alene, og for å oppnå høyest poengskår og best miljøkarakter må flere fag jobbe sammen.

Allerede i 2011 startet Tevas arbeidet med det første BREEAM-NOR sertifiserte bygget som intern koordinator for de tekniske fagene, og februar 2013 tok Tekniske sjef i Tevas over rollen som Akkreditert Profesjonell (AP).

Bygget i Nesttunbrekka 99 er et ca. 3.000 m² stort kontorbygg på Nesttun utenfor Bergen. Bygget vil bli endelig BREEAM-NOR sertifisert høsten 2014. Siden sommeren 2012 har tekniske sjef også vært engasjert som AP for Nesttunbrekka 97 som er et kontorbygg på14.500 m² (inkl. parkering). Våren 2014 inngikk Tevas avtale med Kokstad Næringspark om et kontorbygg på ca 19.300 m². Også dette bygget skal miljømerkets etter BREEAM-NOR.

Tevas har i tillegg holdt foredrag om:

 • BREEAM-NOR
 • Sammenhengen mellom tekniske fag og BREEAM-NOR
 • Sammenhengen mellom ITB og BREEAM-NOR.

Les mer om BREEAM-NOR her