Fagdag 2018 – 10 års jubileum

Den 13.september 2018 var vi nærmere 170 oppmøtte deltakere på Tevas tiende Fagdag. Også i år var det en god blanding av nye og «gamle» deltakere. Hvert år bruker vi i Tevas mye tid og ressurser på å lage program, engasjere foredragsholdere og på gjennomføring av disse fagdagene. Vi opplever derfor både stolthet og takknemlighet når det er så mange i bransjen som ønsker å delta på disse dagene.

 

I år la vi vekt på det mellommenneskelige, det å kommunisere mer og bedre. Den røde tråden gjennom dagens arrangement var samhandling. Vi var spent på reaksjonene på årets tema og de signalene vi har fått hittil, er udelt positive.
Nytt i år var at våre søsterbedrifter og eiere var representert som utstillere. På denne måten fikk vi vist mangfoldet Tevas representerer, som en del av Allier gruppen.

Som vanlig startet vi kl. 1000 og holdt det gående med foredrag, lunsj og pauser frem til ca. kl. 1540. Også i år avsluttet vi med film, for de som ønsket det.

Tradisjonen tro innledet Daglig leder, Ingunn Gjermundnes og markedssjef, Tom Chr. Eide dagen. De åpnet med tanker om hvordan vi opplever samarbeidsklimaet i bransjen. Hvordan vi i Tevas opplever det å være en liten entreprenør, hva vi ser som utfordringer, hvordan vi ønsker å komme tidligere inn i tilbudsarbeidet og ikke minst, være involvert allerede i prosjektutviklingen.

Vi mener at dette er veien å gå for å få til et bedre samarbeid og resultater for alle aktørene i alle ledd.

 


 

Med denne innledningen startet vi med første foreleser fra Bygg 21.

Seniorrådgiver, Arne Malonæs, hadde dagens første foredrag og viste oss mandatet til
Bygg 21. De skal legge til rette for at næringen kan løse sine utfordringer innenfor bærekraft, produktivitet og kostnadsutvikling.

Basert på kartlegging av bransjen, fikk vi tre gode råd med på veien:

1) Byggherrer må etterspørre og bruke kompetansen slik at det fremmer bedre samhandling og gir økt verdi for prosjektet og involverte parter.

2) Standardkontraktene må brukes uendret.

3) Bransjen må prioritere å utvikle god relasjonskompetanse hos de sentrale personene i byggeprosjekter, fra byggherre til prosjektledere og prosjekterende.

Neste foredragsholder var Harald Alfsen, Partner i Inventura AS, som fortalte oss at det ikke finnes regler for kontrakt. Det er i stor grad avtalefrihet. Det betyr at det ikke er en standard for hvordan f.eks. samspillskontrakter skal utformes. Både prosjekter og kontrakter vil variere. Trenden er likevel at det blir større grad av dialogmøter og entreprenører involveres tidligere. Evaluering vil skje med maks 50 % på pris. Videre vil kompetanse og relasjoner være viktig, samt at godt samspill skaper motivasjon, arbeidsglede og innovasjon. De aktørene som er flinke til å tilpasse seg og levere, er de som vil bli markedsledere i fremtiden.

Etter lunsj og Kahoot fikk vi høre om erfaringene fra 28 ulike samspillsprosjekter hentet fra to Masteroppgaver fra NTNU, 2015 og 2016. Masteroppgavene er skrevet av Jenny Wøien og Henrik Tune som begge er ansatt som prosjektledere i ÅF Advansia AS. De beskrev at tillit og gjensidig felles forståelse er to suksesskriterier som var til stede i de prosjektene som fikk samspillet til å fungere. Hva samspill faktisk er, ble vist visuelt ved hjelp av en «Samspillsblomst» som viser kriteriene for å oppnå gjensidig forståelse og tillit, nemlig det å velge riktige samarbeidspartnere, teambygging, ha strategier for konflikthåndtering, økonomiske incentiver, fasilitator, åpenhet og kontinuerlige møteserier.

Gisle Heimly, Høgskolelektor v/Høgskolen på Vestlandet, synliggjorde årets tema med en pedagogs øyne. Heimly hevder at den viktigste nøkkelen til bedre samhandling, er oss selv. Bedre samhandling krever relasjonsarbeid og vi må stille oss spørsmålene; Hvilke relasjoner passer i vår organisasjon og videre; Hvordan oppfatter jeg meg selv? Hvem ønsker jeg å være? Hvordan velger jeg å opptre i sammen med andre? Han viste til samhandlingstrekanten, for å understreke viktigheten av å ha fokus både på oppgavene, den enkelte og felleskapet for å lykkes med samhandling.

Etter siste pause var det kommunalsjefen i Rygge kommune, Gorm Gullberg, som fortalte oss om det «mest attraktive» oppvekstmiljøet i Norge. Prosjektet var basert på en samspillsavtale med byggestart i februar 2015 der Rygge ungdomsskole skulle stå ferdig til skolestart 2016. Bibliotek og flerbrukshall ble levert 2 måneder senere

Det var flere kriterier som bidro positivt i prosessen; Lyngdalmodellen ble ansett som en god modell for dette prosjektet. Brukerinvolvering og brukermedvirkning bidro positivt. Videre at det var tilstrekkelig tid til prosjektering, slik at det var ferdig prosjektert før bygging. I tillegg var det få eller ingen endringer etter vedtatt forprosjekt samt at det var ingen politisk involvering utover prinsipp og rammer.

Erfaringen underveis viser at det som ikke bidro positivt i prosessen var bl.a.; utskiftning av nøkkelpersonell underveis, fremdriftsplanleggingen var ikke optimal, det var mangelfull opplæring og innføring i Lyngdalmodellen, det skulle vært bredere bruk av incitamenter og ikke minst skulle rådgiverne vært mer og bedre involvert i utredningen av målsum da det viste seg at prosjekteringsomfanget ble undervurdert.

Totalt sett er kommunen fornøyd med leveransen og skolen og alle fasilitetene benyttes nå i stor grad og er blitt en stolthet i kommunen.

Psykolog, forsker og forfatter Frode Thuen, hadde dagens siste foredrag, og avsluttet med;

Hvordan kan vi gjøre hverandre bedre? God kommunikasjon skaper tillit, gode relasjoner, gode løsninger og avtaler, godt samarbeid og bedre bunnlinje.

Med glimt i øyet prøvde han å får oss til å forstå at vi kommuniserer på alle plan, både verbalt og nonverbalt. Vi må innse at vi selv er med på å skape vår egen virkelighet ved tolkning av egne og andres handlinger og ytringer. Det betyr å være åpen for andres syn, akseptere at ting er komplekse og motsetningsfylte, ha en spørrende og undrende tilnærming, begrunne argumenter, være tydelig på våre premisser og at vi søker å oppnå felles forståelse eller konstruktive premisser.

Når vi i tillegg til disse faglige innspillene fikk tid til mingling i pausen slik at både nye og gamle kontakter ble etablert, er vi godt fornøyd med årets Fagdag.

 

Vi ser frem til å planlegge neste års arrangement.