Skred

Forfatter: Ingunn Gjermundnes

Året 2012 startet med nyhetsoppslag om leireskred på byneset i Trondheim. Statistisk sett vil Norge bli rammet av 2-3 store fjellskredulykker, 2-3 store leirskredulykker og 3-4 store snøskredulykker i løpet av de neste 100 år. Så ulykken i Trondheim er kanskje en av disse ulykkene.

1. januar 2009 fikk NVE det overordna ansvaret for statlige forvaltingsoppgaver innen forebygging av skredulykker. NVE skal forvalte statens midler til forebyggende tiltak for eksisterende bebyggelse og kan gi tilskudd eller bidra med planlegging og gjennomføring av tiltak (kartlegging / sikring). Det er i utgangspunktet eier som har ansvaret for sikring av sin eiendom mot skader som følge av skred.

Det er Teknisk forskrift som regulerer sikkerhet mot naturpåkjenninger og §7-1 plassering, prosjektering og utførelse. Paragrafen sier «(1) Byggverk skal plasseres, prosjekteres og utføres slik at det oppnås tilfredsstillende sikkerhet mot skade eller vesentlig ulempe fra naturpåkjenninger.» og i tillegg «(2) Tiltak skal prosjekteres og utføres slik at byggverk, byggegrunn og tilstøtende terreng ikke utsettes for fare for skade eller vesentlig ulempe som følge av tiltaket.»

Bestemmelsen er hjemlet i pbl. §§ 28-1 og 29-5. Det følger av pbl. § 29-5 at ethvert tiltak skal prosjekteres og utføres slik at det ferdige tiltaket oppfyller krav til sikkerhet, helse, miljø og energi, og slik at vern av liv og materielle verdier ivaretas. Pbl. § 28-1 sier at det skal være tilstrekkelig sikkerhet mot fare eller vesentlig ulempe som følge av natur- eller miljøforhold. Kommunen kan forby oppføring av byggverk eller stille særlige krav til byggegrunn, bebyggelse og uteareal.

Hvem har ansvar når skredfaren truer?

Flere instanser har ansvar for publikums sikkerhet når en plutselig skredsituasjon inntreffer eller når det gjelder mer langsiktige tiltak mot skredfare.

 

  • Politiet: Dersom bebyggelse blir utsatt for akutt skredfare eller blir truffet av skred er det politiets oppgave å gripe inn for å hindre tap av menneskeliv og redusere omfanget av skader.
  • Kommunene: har en sentral rolle når det gjelder innbyggernes sikkerhet. Kommunene skal planlegge bruken av arealene slik at fare eller skade på grunn av skred ikke forekommer, og de skal delta i håndteringen av akutte situasjoner og kriser.
  • Forsikringsselskapene/Statens naturskadefond: Når det har oppstått en skade på grunn av skred må du melde dette til forsikringsselskapet ditt. Forsikringsselskapet vil inspisere skaden og få den taksert slik at erstatning kan utbetales/skaden utbedres. Naturskader, for eksempel skade på dyrket mark, skog, hageanlegg, veger og bruer, erstattes av Statens naturskadefond.

Erfaring fra rettsavgjørelse viser at i distrikt der topografi eller grunnforhold er slik at skred kan forekomme, forutsettes det at kommunene er ekstra aktsomme. Kommunen kan ikke fri seg fra ansvar ved å meddele opplysninger om skredfare til overordnet instans (for eksempel fylket), eller overlate til byggherren å bygge på eget ansvar.  Uttalelser fra lokalkjente om faren for skred fritar heller ikke kommunen fra å foreta en selvstendig vurdering.