Ta kontroll over energibruken din….

Forfatter: Ingunn Gjermundnes

Energibruken nå på vinteren er ofte høyere enn resten av året, kanskje spesielt når gradestokken ute viser blå tall. Varmetapet gjennom bygningsskall fører til at vi kompenserer med tilførsel av varme. Målet må være mindre sløse med energibruken. Det viktigste grepet for å avklare om en bruker for mye energi er å sjekke størrelsen på energibruken sammenlignet med tilsvarende bygningsmasser. Det er da viktig å se på den totale energibruken fra alle energikilder; strøm, fjernvarme, olje, gass (bio og sol for de som har dette). Det er også mulig å simulere hvilke energibruk et bygg skal ha og benchmarke mot disse verdiene.

Begynner bygningsmassen å bli noen år vil et nytt bygg ha betydelig mindre varmetap gjennom bygningskonstruksjonen. Det er derfor viktig å se på muligheten av å gjøre etterisolering, utskifting av vinduer, bedre tetting og utbedre kuldebroer dersom bygningen skal totalrenoveres.

Det er ellers noen områder som bør vurderes dersom energibruken er høy. Det er spesielt vurdering rundt drift av tekniske anlegg sett i forhold til bruken av bygningen. Dersom anlegg står og går når det ikke er brukere eller kun et begrenset antall brukere så bør det gjøres en korrigering av driftstiden.

Et annet viktig område er å kontrollere om varme og kjøling skjer parallelt. Det vil si i bygninger som har kjøling bør det sjekkes at ikke kjølingen går også skrur varmen seg på fordi termostaten registrerer at det er kaldt i rommet. Det må da gjøres forordninger som gjør at kjølingen trapper ned dersom det er behov for varme. Bruk av frikjøling/nattekjøling er en annen løsning for redusert behov av mekanisk kjøling. Da lar man ventilasjonsanlegg gå på natt slik at den kalde uteluften kjøler ned bygget. Dette vil føre til at det mekaniske kjøleanlegget kan være avslått noe lenger.

Når det gjelder belysning er det i dag mange muligheter til å styre den kunstige belysningen både i forhold til om det er brukere tilstede og om utelyset kan bidra til belysning. For installasjon av nye lysarmaturer vil det være luft å vurdere både dagslys og tilstedeværelse. Også eksisterende belysning kan styres dersom det monteres en egen styringsenhet. Hvordan installasjonen er gjort vil avgjøre omfang av en ombygging for å få til god styring av belysning.

Dersom man har gamle ventilasjonsaggregater så vil de ofte har varmegjenvinnere med lav gjenvinning i forhold til nye anlegg. i dag blir det i de fleste tilfeller installert ventilasjonsaggregater med roterende gjenvinner med høy virkningsgrad, mens det tidligere ofte ble benyttet platevekslere som ofte hadde gjenvinning med halvparten så høy virkningsgrad. Anlegg som begynner å bli mer en 20-30 år gamle bør vurderes utskiftet til nye anlegg med bedre gjenvinning.

De store energipostene i yrkesbygg vil være oppvarming, ventilasjon, belysning og eventuelt kjølig. Ønsker man å gjøre noe med forbruket er det disse områdene man må ha fokus på.

På Enova sin konferanse i begynnelsen av februar fikk forsvarsbygg diplom for langt og godt arbeid med enøk. Les her hvor mye forsvarsbygg har spart på å være energibevist. Eller les tipsene fra byggeiere som vi spurte om råd hos i fjor. Lykke til i din energisparejakt!