Vannbehandling,renseanlegg for vannbårne anlegg

Forfatter: Ingunn Gjermundnes

Et vannbårent varmeanlegg med god vannkvalitet har få driftsproblemer og er mer energiøkomomisk. Der kontroll og overvåkning av anleggets vannbehandling / kvalitet er dårlig vil det være stor fare for beleggdannelse og korrosjon. Korrosjon, smuss, slam og avleiringer i et vannbårent varmeanlegg gir økt slitasje og redusert levetid for komponenter i anlegget. Videre bidrar avleiringer i ventiler, slitasje på pumper etc. til vanskelig regulering av vannmengder i anlegget, som i seg selv kan være årsak til økt energiforbruk til oppvarming. På den annen side vil avleiringer på heteflater (radiatorer, varmebatterier etc.) gi dårligere varmeovergang, mindre varmeavgivelse og redusert energiforbruk i forhold til et rent anlegg med samme vanntemperatur. Resultatet er dårlig driftsøkonomi og redusert sikkerhet. I verste fall kan det medføre havari.

Vann fra springen (“byvann”) inneholder mye oksygen. En av de viktigste årsakene til korrosjon er nettopp oksygen, og en bør hindres eller redusere mengden som komme inn i systemet. I tillegg til oksygen bør også pH nivået justeres. Dette gjøres enkelt ved å tilsette riktig mengde kjemikalier samt ha en jevnlig kontroll med pH-verdien. Slike kjemikalier er en billig forsikring mot korrosjon i vannbårne anlegg og er en erstatning når vannbehandlingsanlegg (Elysator, EnwaMatic eller Niprox) ikke benyttes.