Integrerte Tekniske Bygningsinstallasjoner (ITB)

Energi- og miljøkrav til bygninger krever god planlegging, koordinering, oppfølging og installasjon av blant annet tekniske anlegg. Disse gode og funksjonelle bygningene som har fokus på energieffektivitet, godt innemiljø, høy grad av sikkerhet i fremdriften av byggeprosessene og driften av ferdige bygg, forutsetter blant annet god planlegging. Til å følge opp disse prosessene setter Tevas av ressurser til en ITB-ansvarlig.

Omfanget av Integrerte Tekniske Bygningsinstallasjoner rollen styres av NS 3935:2011 «Integrerte tekniske bygningsinstallasjoner (ITB) – Prosjektering, utførelse og idriftsettelse».
Et moderne yrkesbygg inneholder ofte foruten tekniske anlegg for lys, varme, kjøling, ventilasjon og solavskjerming, også systemer for byggautomasjon, overvåkning, sikkerhet, energi- og vannmåling, vannlekkasje deteksjon, adgangskontroll, booking, data/tele, heis, parkeringsanlegg, brann og alarmsystemer, samt løsninger knyttet til universell utforming. Mange av disse systemene er avhengig av hverandre for å oppnå optimale driftsforhold. Den ITB-ansvarlige får da rollen med å se på delsystemene som en helhet og knytte dem sammen i en felles teknologisk plattform. Dette vil for byggherren gi muligheten for reduserte kostnader knyttet til investering og drift.

Når Tevas tar på seg ITB-ansvaret så handler det om å stille de rette spørsmålene til leverandører, under entreprenører og rådgivere slik at nytteverdien blir klargjøre samt at funksjonskravene og grensesnitt avklares. Resultatet av dette gir integrasjon og unngår typiske fallgruver. ITB oppnås gjennom å jobbe systematisk og helhetlig i forbindelse med planlegging, bygging, integrasjonen og testing av tekniske anlegg på tvers av fag. Enten det er snakk om nybygg eller rehabiliteringer vil det være nødvendig med en slik samordning på tvers av fag for å få mest mulig ut av de tekniske anleggene. ITB bringer integrasjonen mellom fagene sammen under ett ansvarsområde.

Tevas tilbyr følgende som del av ITB-ansvaret:

  • Prosjektering av komplett automasjonsanlegg og SD-anlegg sammen med leverandør

  • Prosjektering av energioppfølgingssystem sammen med leverandør

  • Prosjektering, installasjon og koordinering av ITB-anlegg

  • Koordinering med Totalentreprenør sine underleverandører der disse leverer deler av teknisk anlegg (solavskjerming og dørautomatikk)

  • Testing og igangkjøring av tekniske anlegg i samarbeid med underentreprenører og leverandører.

Et godt samspill mellom de tekniske anleggene i et bygg er avgjørende for en optimal administrasjon og senere drift av bygget. Integrerte tekniske bygningsinstallasjoner (ITB) er et godt verktøy for å sikre økonomi, funksjon og sikkerhet i hele byggets levetid.