Energi og miljø

Tevas har spesialkompetanse på beregning og vurdering av energibruk. Denne kompetansen benytter vi aktivt for å tilfredsstille krav fra myndighetet og byggeier. Dagens minimumskrav til nybygg er gitt i Tekniske forskrift av 2017 (TEK-17), men vi ser at både myndigheter og byggherrer nærmer seg  både passivhuskrav, plusshus og høyere krav til energimerke. Utfordringer knyttet til økte energiambisjoner er prosjekter som Tevas ønsker å jobbe med.

De beste resultatene oppnås med gode samarbeidsmodeller, som gjør at både bygningsmessige og tekniske løsninger spiller sammen.

Tevas ønsker å benytte sin kompetanse i eksisterende bygninger når disse bygningene får krav knyttet til energibruk. Eksisterende bygg møter ofte andre utfordringer som gjør at vi sammen med byggherre, totalentreprenør, rådgivere, samarbeidspartnere og leverandører må vurdere ulike løsninger som samlet gir ønsket resultat.

Tevas bruker Simien i sitt arbeid. Siemien er en programvare for beregning av energibruk og inneklima i bygg. Programmet er norskutviklet, tilpasset norsk byggeskikk og evaluerer mot byggeforskrifter, energimerkeordningen og standarder for klimaambisiøse bygg. Vi kan beregne energibruk mot Teknisk forskrift, simulere energikarakter eller vurdere om bygget tilfredsstiller krav til lavenergi eller passivhus (NS3701).

Tevas benytter sin kompetanse for å tilfredsstille andre miljøkrav. Vi jobber hver dag med løsninger som bidrar til et bedre innemiljø. BREEAM-NOR sertifisering har vi gjort av flere bygninger, noe som har gitt Tevas førstehåndskompetanse på hvilke tiltak som må til for å oppnå gode miljøkvaliteter i bygninger. Vi er med som total teknisk entreprenør i flere bygg som har ønske om høy miljøklasse.

Rådgivning

Tevas har tverrfaglig kompetanse innen de tekniske fag. Som rådgiver vil vi analysere, vurdere og komme med forslag til løsninger for ditt prosjekt. Vi ønsker å oppnår bygg med riktig kvalitet, som er kostnadseffektive og trivselsskapende for menneskene som oppholder seg der. Slik ønsker vi å hjelpe våre kunder til å oppnå sine egne og samfunnets bærekraftmål.

Vi kan blant annet hjelpe deg med:

  • Energimerking og energiberegninger

  • Miljøsanering

  • Ombrukskartlegging

  • Tilstandsrapporter

  • Anbudsutarbeidelse etter NS 3420

Kontaktinfo

Eivind K. Lampe – eivind.lampe@tevas.no