Eksisterende byggninger i møte med dagens krav

Forfatter: Kari Dahle Haukland, Rambøll Norge AS

For bygninger som skal gjennomgå en hovedombygging skal Teknisk forskrift legges til grunn. En hovedombygging finner sted når det gjennomføres tiltak som er søknadspliktig etter plan og bygningsloven. Kravene til energi skal følges med unntak i tilfeller hvor det ikke er forenlig med ønsker om å bevare kulturminner og antikvariske verdier. Da skal kravene gjennomføres så langt det passer. Det stilles med dette krav også til den eksisterende bygningsmassen, ikke bare til nybygg.

Hvorfor stilles det krav til eksisterende bygninger?

Byggenæringens landsforening har anslått at hele 70 % av bygningene som forvaltes i 2030 allerede er bygget i dag. 40 % av Norges energibruk går til bygg og anleggsbransjen. Det er energibehovet til de eksisterende bygningene som er tatt med i denne statistikken. I 2007 satte EU et mål om at innen 2020 skal energibehovet til bygningsmassen reduseres med 20 %, i forhold til den utvikling som en ellers kunne forventet med datidens trend. Det overstående målet er å reduserer klimagassutslippene relatert til bygg- og anleggsbransjen.

Energimerking av bygg

Krav om energimerking av alle bygg som skal selges eller leies, samt alle næringsbygg over 1000 m2 setter fokus på bygningers energibehov. Eier av byggene er ansvarlig for at dette blir utført, og vil da også være den som tar stilling til om bygningen skal gjennomgå tiltak for å reduserer energibehovet. Energimerket skal bevisstgjøre eier og leietaker om bygningens energiklasse og gi en indikasjon om bygningenes energibehov og tilhørende energikostnader. Energimerket er også ment som en motivasjon for å utføre tiltak på bygningen som vil redusere energibehovet, samt sikre et tilfredsstillende inneklima i bygningen. For eier av bygget kan dette gi et bedre bygg, lavere energikostnader, muligheter for å bli mer attraktiv i leiemarkedet, og åpne for muligheten til å innhente høyere leieinntekter. Eier av bygget vil bidra til en bærekraftig utvikling av byggebransjen, og bli en ansvarlig aktør i markedet.

 

Store variasjoner og ulike sparepotensial

Energibehovet til bygninger innen samme bygningskategori varierer.  Dette kan skyldes ulikt teknisk utstyr, ulike typer ventilasjons- og varmeanlegg, typer materialer bygningen består av, samt antall personer i bygget og brukerne ulike vaner. Byggets plassering i landet spiller også en vesentlig rolle i forhold til bygningens energibehov.

Tiltak i eksisterende bygninger

Om bygningen skal gjennomgå en omfattende ombygging eller mindre tiltak som ikke er søknadspliktig, vil i begge tilfeller kunne bidra til å reduserer energibehovet til bygningen. Det å spare energi skal aldri gå på bekostning av inneklima i bygningen, det handler om å ikke sløse med energien. Å tilfører energi i en bygningen med lite isolasjon er som å fyre for fuglene. En større andel av den tilførte energien vil forsvinne ut gjennom bla. vegger og tak, og ikke bidra til å øke komforten for brukerne. Derfor vil isolering av bygningen bidra til å redusere energibehov og sløsing av energi. Likeså gjelder det for ventilasjonsanlegg med manglende varmegjenvinning. Store mengder varmeenergi blåses ut av avtrekket og igjen blir det som å fyre for fugler. God samspill mellom de tekniske installasjonene kan redusere energibehovet vesentlig, og behovsstyring er en nøkkel for å ikke sløse med energi til belysning, ventilasjon og varme. Hvilke tiltak som er best for det aktuelle bygget kan utredes i en total energivurdering av bygget og bruken av det.  God forvaltning av bygningen lønner seg. Samtidig vil energioppfølging av byggene gi oversikt over variasjoner i energibruk over året og døgnet. Dette vil også gi en indikasjon om bygningen reguleres som planlagt og om anleggene kjører som forventet.

Kravene i Teknisk forskrift 2010 er skjerpet ytterligere fra forskriften fra 2007. Det kan forventes at kravene vil bli skjerpet ytterligere i fremtiden. Den eksisterende bygningsmassen har typisk betydelig større varmetap og mindre energieffektive tekniske systemer enn nyere bygg, og det er et stort potensiale for å spare energi for byggeier. Kravene vil i mange tilfeller være utfordrende for eksisterende bygninger å oppnå, da det ofte bygningstekniske eller antikvariske restriksjoner som ikke gjør det mulig å gjennomføre tiltak med stort sparepotensiale. Likevel vil flere mindre tiltak utført på bygningene til sammen medføre stor reduksjon av energibehovet til bygningsmassen. Eierne av byggene vil også oppnå bedre bygninger, med lavere energikostnader.