Energiledelse et verktøy for å redusere energibruken

Forfatter: Ingunn Gjermundnes
Mot slutten av 2009 kom det ut en ny standard som kanskje er løsningen på hvordan oppå redusert energibruk i eksisterende bygningsmasse. NS-EN 16001 er et verktøy for implementering av energiledelse. Innholde i standarden er ikke nytt, men det er første gang satt opp i en standard.

Energiledelse dreier seg om samspillet mellom mennesker, teknologi og organisasjon. Effektiv energiutnyttelse kan sikre optimal produksjon, og bruk av energi i virksomheter. Gjennom energiledelse kan lønnsomme atferds- og investeringstiltak påvises og gjennomføres. Lavere energibruk reduserer kostnader, bedrer miljøprofilen og styrker konkurranseevnen. Den nye standarden er ment å være et effektivt verktøy for implementering av energiledelse. NS-EN 16001 er verktøyet som gir metode og systemet for etablering av nødvendig system for energieffektivitet. Systematisk energiledelse vil føre til kostnadsreduksjoner og reduserte utslipp av klimagasser.

Standarden gjelder for alle organisasjonstyper og -størrelser, uavhengig av geografiske, kulturelle og sosiale forhold.
Ved å bruke standarden etablerers et energiledelsessystem slik at virksomheten skal bli i stand til å utvikle og iverksette en politikk og sette mål som tar hensyn til lovbestemte krav og opplysninger om vesentlige energiaspekter.

Standarden for energiledelse kan brukes uavhengig av eller sammen med andre ledelsessystemer. Energiledelse bygger på de samme prinsippene som miljøstyring (NS-EN ISO 14001) og kvalitetsstyring (NS-EN ISO 9001), og kan med fordel integreres i et samlet styringssystem. For å lette bruken av NS-EN 16001 er strukturen i miljøstyringsstandarden.

Det overordnede målet med standarden er å hjelpe organisasjoner med å etablere
nødvendige systemer og prosesser for å forbedre energieffektiviteten. Dette vil føre til kostnadsreduksjoner og reduserte utslipp av klimagasser gjennom systematisk energiledelse. Standarden inneholder krav til et energiledelsessystem for at organisasjoner skal bli i stand til å utvikle og iverksette en politikk og mål som tar hensyn til lovbestemte krav og opplysninger om vesentlige energiaspekter.