Gode råd for energireduksjon i bygninger

Vi har spurt noen byggeiere om de kan nevne noen suksessfaktorer som er avgjørende for deres oppnådde energispareresultat?
Vi fikk følgende svar:

 

Odmund Fintland
Regionsjef Teknisk
Entra Eiendom AS

Noen stikkord på våre suksessfaktorer;

-Forankret i forretningside at vi skal skape verdier gjennom å utvikle, leie ut og drifte attraktive og miljøledende lokaler
-Egne svært engasjerte driftsansvarlige på bygget.
-Gode SD-anlegg
-Energioppfølgingslogg (EOS logg)
-Grønne fordelsavtaler med leietaker

 

 


Sølvi Ringås
Bergen kommune, Etat for eiendom
Byggteknisk avdeling

 

Slik jeg ser det er ukentlig energioppfølging (EOS) og optimal drift av SD-anleggene de største suksessfaktorene.

Opplæring, gode rutiner og nok tid til å drifte tekniske anlegg og overvåke energibruken er stikkord her. Bergen kommune har enda et stykke vei å gå på dette området.

I et Enova-støttet prosjekt som ble avsluttet i 2009 reduserte vi det årlige energiforbruket med 10%. Forbruket i de samme byggene viser en stigende tendens i 2010 og 2011 (+ 5%).

Hovedårsaken til økningen er at når prosjektet ble avsluttet mistet mange fokus og interesse. Energiledelse er ikke forankret i ledelsen og vi mangler gode og varige rutiner for energioppfølging.

Dette er vi nå i gang med å skjerpe inn igjen. I et pågående samarbeidsprosjekt med Hordaland fylkeskommune og Universitetet i Bergen er etablering av varige rutiner for energioppfølging en av hovedaktivitetene

 

 

 

Erlend Simonsen
Teknisk Direktør | Teknisk Forvaltning
 DNB Næringseiendom AS

 

 DNB Næringseiendom (tidligere Vital Eiendom) startet i 2007 opp ett fem års energieffektiviseringsprogram sammen med ENOVA. Målsettingen var å spare 40GWh og vi forpliktet oss til å investere 150mill. i enøk tiltak. Dette har vært en kjempesuksess for oss og vi har oppnådd vårt sparemål ett år før tiden!

 DNB Næringseiendom har stort fokus på å redusere energibruken i eksisterende bygg. Vi har tradisjoner tilbake til 1995 med ulike former for energi og enøk program. For vår siste prosjekt var investeringsstøtten fra ENOVA et viktig insentiv, men enda viktigere er at vi gjennom programmet har bygget opp solid intern miljøkompetanse. Det gir en langsiktig effekt.

Å drive enøk arbeidet kontinuerlig, holde sterkt fokus på gode rutiner og følge handlingsplaner, det gir gevinst.

 Hvordan har vi så oppnådd resultatene:
– sterk forankring av vår miljøplan i toppledelsen i firma
– et dedikert internt “ENOVA-team”
– stor vekt på strukturert energiledelse
– en avansert EOS logg som benyttes på alle nivå og for alle bygg
– tydelige mål fordelt ut på det enkelte bygg og driftsmiljø
– opplæring og kompetanse bygging – svært viktig for motivasjonen!

 Det er som kjent ikke gårdeier som sitter igjen med gevinsten av energibesparelsen, men derimot våre leietakere!

For fremtiden vil Grønne bilag til leiekontrakten også bli viktig i forbindelse med konkrete felles miljøtiltak.

 DNB Næringseiendom vil skape miljøriktige bygg – i dag og for fremtiden!