Innemiljø/inneklima på grunn av fuktpåvirkning

Nesttunbrekka 99

Forfatter: Ingunn Gjermundnes

Godt innemiljø og inneklima er viktig i alle typer bygg, og for å oppnå dette må enha fokus hvilke faktorer som påvirker bygget. En av de viktigste faktorene er inneluftkvaliteten. Utbedring må prioriteres der hvor mange melder om helseplager, og der det synes å være en sammenheng mellom helsen og lokalene de oppholder seg.

I de tilfeller der innemiljø eller inneklimaet kommer på dagsorden er den vanligste årsaken at brukerne av bygget har plager og de antar at symptomene kan skyldes forhold i bygningen. Det anbefales en trinnvis fremgangsmåte for å bedre på problemet da ofte enkel midle kan gi store resultatet. En av de viktigste tiltakene er å redusere uheldige eksponeringsforhold for brukerne av bygget. Ventilasjonsanlegget får ofte skylden for inneklimaproblemene, men innemiljø og inneklima er et sammensatt problem. Det er derfor nødvendig å foreta befaring i bygget der man legger vekt på kontroll av ventilasjonen og samtidig vurderer mulige kilder til problemer. Vanlige kontrollpunkter er røyking i lokalene (inne lov med hensyn til røykeloven), temperaturforhold, gamle teppegulv, renhold, spesielle forurensningskilder, fuktproblemer, høye innetemperaturer. Noen enkle tiltak som kan utføres for å bedre innemiljø/inneklima er nå senke innetemperaturen, økt mengden ventilert luft (lenger driftstid eller nytt anlegg med større kapasitet), redusere eventuell forurensningskilder, vurdere økt renhold (hyppighet). Det er viktig å informer om tiltakene til berørte parter. Dersom problemene ikke lar seg løse ved slike tiltak og problemene er store, dvs. at mange er relativt mye plaget, må mer utførlige tiltak settes i verk.

Fukt og fuktskader forekommer meget hyppig i vårt land, ofte på grunn av stort utvendig vannpress og dårlig drenering, feilkonstruksjon, kondens eller lekkasje.

Fukt er en viktig årsak til inneklimasykdommer. Det er ikke vannet i seg selv som gir helseskader, men fukt gir gode vekstbetingelser særlig for muggsopp som så kan bidra til sykdom. Fukt gir også grobunn og vekstbetingelser for mikroorganismer og spesielt muggsopper som kan føre til helseskader og/eller plager. Ved fuktskader med infisert vann må alt fuktet materiale fjernes. Tørrblåsing er vanligvis ikke tilstrekkelig.

Luftveissymptomer som hoste, piping i brystet og i noe mindre grad astma, er vist å forekomme hyppigere blant personer som oppholder seg lenge i bygninger med høyt fukt innhold. Undersøkelser har til nå ikke kunnet gi svar på hvor mye fukt som skal til eller nærmere beskrivelse av forholdene som kan utløse helseeffektene. Det er ikke slik at ethvert fukt nivå eller form for fuktskade vil utløse helseeffekter.

Som nevnt gir fukt og fuktskader gode vekstvilkår for mikrobiologisk forurensning som midd, muggsopp og bakterier. Innendørs muggsopp har fått mye oppmerksomhet som mulig sykdomsfremkallende årsak i inneklimasammenheng. De fleste muggsopper er ikke sykdomsfremkallende for mennesker. Muggsopp kan imidlertid utløse allergiske reaksjoner hos følsomme personer. Det antas at 5 % av befolkningen i løpet av livet vil kunne oppleve allergiske symptomer knyttet til muggsoppeksponering ute eller inne. Effektene vil i hovedsak være allergisk astma og allergisk rinitt.  Muggsopp anses derfor å være en risikofaktor i inneklimasammenheng.

En rekke materialer i innemiljøer er potensielle næringskilder for muggsopp, men muggsopp kan ikke vokse uten tilstrekkelig fukttilgang. Der hvor muggsopp vokser innendørs må det være en fuktkilde. Denne må fjernes før man blir kvitt muggsoppen.

Det er viktig å undersøke om forholdene ligger til rette for fukt og mikrobiologisk forurensning. Konstruksjonsfeil kan føre til fuktproblemer. Fuktskader oppstår som nevnt over ofte i forbindelse med kuldebroer, kaldtvannsrør og andre punkter der fuktighet kondenseres. Det er viktig at ikke byggematerialer fuktskades, og at fukt ikke bygges inn i konstruksjonen. Videre må man sørge for tilstrekkelig ventilasjon i forhold til den fuktighet som dannes fra kilder som matlaging, våtrom, vaskemaskiner og tørking av tøy.