Krav om sertifiserte montører for varmepumper

Forfatter: Ingunn Gjermundnes

Fra 1. september 2013 må alle som skal jobbe med HFK (hydrofluorkarboner – mye brukt kuldemedie i varmepumper og kjøleanlegg) ha godkjent F-gass sertifikat. Bakgrunn er innføring av F-gass direktivet. De fluorholdige gassene HFK, PFK og SF6 er regulert gjennom Kyotoavtalen, og EUs mål er å minimere utslippene av disse gassene gjennom direktivet. Norge er gjennom EØS avtalen forpliktet til å implementere denne forordningen.

F-gass direktivet (ble innført i 2010) gir forordningen som stilles krav til lekkasjekontroll og forsvarlig håndtering av kuldemedier i anlegg som inneholder HFK, PFK og SF6-gass. Kuldemediene benyttes i varmepumper og kjølemaskiner, og en sertifisert montør skal da kunne montere anlegg uten lekkasjen og feil. Samt håndtere gassene riktig i forbindelse med fylling.

Les om Klima- og forurensningsdirektoratet (Klif) sine sider om sertifiseringsordningen her

Les mer om F-gass direktivet på NOVAP sine sider her